ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 16

 

ΥΠΟΓΕΙΟ

Πληροφορική - Προϊστάμενος                                                                                 210 8256202

Αστυνομικοί - Αποστολή Αποφάσεων                                                                  210 8253648

Εισαγγελέας Εκτέλεσης Αποφάσεων                                                                     210 8828321

Γραμ. Εκτέλεσης Αποφάσεων & Βουλευμάτων                                                     210 8839092

Καταχώρηση Αποφάσεων                                                                                      210 8838291

Θυρίδες                                                                                                                   210 8837903

(εξαγορές, ακυρώσεις, αναβολές, συγχωνεύσεις κ.λπ.)                                       

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

Βουλεύματα                                                                                                             210 8841447 & fax

Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης                                                                                  210 8828855, 210 8216036

Καταχώρηση Μηνύσεων                                                                                          210 8823612

Α΄ Ποινική Δίωξη (κωδ. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)                                                                    210 8220585

Συνοδείες - Πειστήρια                                                                                              210 8253642

Γραμματεία Εισαγγελέα Ακροάσεων                                                                       210 8252156 210 8829033

Δικαστική Συνδρομή - Διεθν. Σχ. & Υποθ. Ε.Ε.                                                      210 8828700

Εισαγγελέας Ακροάσεων                                                                                        210 8828744

Προσδιορισμός Μονομ. - Προϊστάμενος                                                                  210 8829157

Κλήσεις Μονομελούς - Λιπομαρτυρίες                                                                   210 8252327

Κατάθεση Μηνύσεων                                                                                              210 8828308

Πινάκια Α΄ Μονομελούς και Α΄ Αυτόφωρου Μονομελούς                                       210 8823615

Πινάκια Β΄ Μονομελούς & Α΄, Β΄ Αυτόφωρου Μονομ.                                             210 8253641

Πινάκια Θ΄και Ι΄ Τριμελούς                                                                                       210 8830828

Πινάκια Α΄, Δ΄ και ΣΤ΄ Μονομελούς                                                                        210 8829089

Πινάκια Γ΄, Ζ΄ Μονομελούς & Αγοραν.                                                                   210 8252485

& Φορολ. Υποθέσεων                                                                                              

Πληροφορ. Πορείας Μηνύσεων                                                                              210 8222890

 

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Καταχ. Ερήμην Αποφ. Μονομ. & Τριμ. - Προϊστ.                                                     210 8823653

Ερήμην Αποφάσεις Τριμελούς                                                                               210 8253831

Ερήμην Αποφάσεις Μονομελούς - Προϊστάμενος                                                  210 8828211& fax

Εφέσεις - Προσφυγές - Λιπομαρτυρίες Τριμελούς                                                  210 8841438

Β΄ Ποινική Δίωξη - Κατηγορητήρια                                                                          210 8841440

Β΄ Ποινική Δίωξη - Κωδ. Ε΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄, ΙΑ΄, ΙΔ΄                                                      210 8828651

Επιμελητές Δικαστηρίων                                                                                       Τηλ. & Fax  210 8823658

                                                                                                                                210 8832177

Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής                                                                             210  8827865,  8827408

Ασφαλιστικά Ταμεία - Πιν. Ε΄ Μονομελούς                                                              210 8827659

Εισαγγελέας Προσδιορισμού                                                                                  210 8841557

Γραμματεία Τριμελούς - Πληροφορίες                                                                     210 8827725 & fax

Προσδιορισμός Τριμελούς - Προϊστάμενος                                                             210 8224437 & fax

Πινάκια Η΄, Ζ΄ Τριμελούς & Α΄ Αυτόφωρου Τριμελούς                                           210 8831290

Πινάκια Ε΄, ΣΤ΄ Τριμελούς & Β΄ Αυτόφωρου Τριμελούς                                          210 8841559

Πινάκια Γ΄ & Δ΄ Τριμελούς                                                                                      210 8835803

Πινάκια Α΄ & Β΄ Τριμελούς                                                                                      210 8833124

 

2ος ΟΡΟΦΟΣ

Εισαγγελέας Ανηλίκων                                                                                           210 8827993

Γραμματεία Ανηλίκων                                                                                             210 8839029

Αίθουσα Εισαγγελέων (Ανδρουλιδάκη)                                                                 210 8821934

Βιβλιοθήκη - Ένωση Εισαγγελέων                                                                         210 8222548

Ανακριτικό Γραφείο                                                                                                 210 8224570

Εισαγγελικά Γραφεία - Προϊστάμενος                                                                      210 8827893

Κατηγορητήρια                                                                                                         210 8228787

Μισθοδοσία & Διαχείριση Οικονομικών                                                                   210 8828064

Εισαγγελικά Γραφεία - Κωδ. (β΄χρέωση)                                                                210 8835201

Προϊστάμενος Εισαγγελίας                                                                                      

Γραμματεία                                                                                                              210 8827057, 210 8827657

Γραφείο Επιθεωρητών /                                                                                           

Εισαγγελείς Περιβάλλοντος

Ενδοοικογενειακής Βίας                                                                                          210 8253832

Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος                                                                  

Ανακριτικού (Αίθουσα Γ. Θεοφανοπουλου)                                                           210 8827664

Εισαγγελέας Διοικητικού - Εσωτερικών                                                                 

Υποθέσεων & Ενδίκων Μέσων                                                                              210 8827758

Προϊσταμένη Γραμματείας                                                                                       210 8253644

Διοικητικό - Προϊστάμενος - Γραμματεία                                                                 210 8833122

Γραμματεία Οικονομικού Εγκλήματος                                                                     210 8224595

Πρωτόκολλο                                                                                                           210 8827874