Ερωτηματολόγιο για το πρόγραμμα καταπολέμησης κινδύνων από το ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες:

Αγαπητά Μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας,

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

            Η  Χώρα μας συμμετέχει στο παγκόσμιο πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κινδύνων από το ξέπλυμα χρήματος (Money Laundering -ML) και/ή από την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Terrorist Financing -TF). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα εργαλείο αξιολόγησης των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος / χρηματοδότησης τρομοκρατίας (National Risk Assessment NRA Tool),  σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες του αρμοδίου διεθνούς φορέα της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force –FATF). Με την προτεινόμενη μέθοδο εκτίμησης των ανωτέρω κινδύνων επιτυγχάνεται αρχικά ο εντοπισμός τους, και σε δεύτερο στάδιο η αξιολόγηση των υποδομών κάθε Κράτους και η αποτελεσματική εφαρμογή ή όχι του υφισταμένου νομικού πλαισίου.  

            Προκειμένου να καταρτισθεί η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος / Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας,  σύμφωνα με την οποίαν  η Χώρα μας θα αξιολογηθεί από την FATF  το έτος 2018,  έχουν συσταθεί  8 Ομάδες εργασίας που συγκροτούν την Επιτροπή της  Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου.  Οι Ομάδες αυτές αποτελούνται από  επιτηδευματίες, Δημόσιους Λειτουργούς και ελεύθερους επαγγελματίες, κατά την άσκηση των καθηκόντων των οποίων είναι πιθανό να συμβαίνει ξέπλυμα χρήματος και /ή   χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[i].

            Οι Δικηγόροι και οι Συμβολαιογράφοι  υπαγόμεθα στην Ομάδα (7)  που αφορά τον   Μη Χρηματοπιστωτικό  Τομέα   (ΜL 7 : DNFBP / Money Laundering 7 : Designated Non-Financial Businesses and Professions)
(Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000427 ΕΞ 2017/16.03/2017 Απόφαση Γεν. Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών).

          Η  συνεργασία του  επαγγελματικού μας  κλάδου με την  Επιτροπή της  Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και κύρος ως προς την αξιολόγηση της Χώρας από την FATF.  Προς τούτο,   παρακαλούμε όσους συναδέλφους ενδιαφέρονται, να δηλώσουν την επιθυμία τους να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο,  το οποίο συνετάγη από την Ομάδα 7 της  Επιτροπής της  Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου ( NRA : National Risk Assessment ) απαντώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : info@dsa.gr . Η απάντηση στο ερωτηματολόγιο που θα αποσταλεί γίνεται μέσω συνδέσμου (link) που διασφαλίζει την ανωνυμία του συναδέλφου που απαντά. Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τα πορίσματα της Επιτροπής.    

Σας ευχαριστούμε  για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 Με εκτίμηση,

 

Η εντεταλμένη του ΔΣΑ

 για την Ομάδα του μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα

                                                                        Ματθίλδη Δ. Χάρισμα

Δικηγόρος

 [i] Team 1 -  ML Threat Analysis   Team 2 -  ML National Vulnerability   Team 3 -  ML Banking Sector     Team 4-   ML Securities Sector    Team 5-   ML Insurance Sector

Team 6-   ML Other Financial Institutions    Team 7-   ML DNFBPs   Team 8-   TF Risk Assessment