Ασκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων