Καταβολή εξόδων που αναλογούν σε επιδόσεις δικογράφων προς κατοίκους Εξωτερικού