Απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη λειτουργία των διοικουσών επιτροπών του τ. ΕΤΑΑ ως οργάνων του ΕΦΚΑ