Συνεδρίαση Επιτροπής “EU Lawyers” (Βιέννη, 1.3.2019)