Επιτροπή Δεοντολογίας CCBE (Πορτογαλία 16η Μαΐου 2019) / Υπόδειγμα κώδικα