Αποφάσεις Δ.Σ.

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων: Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση στον ΕΦΚΑ

Με το εξώδικο, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας διαμαρτύρονται έντονα διότι μέχρι σήμερα: α) δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των γραμματίων προείσπραξη και β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο κατά το προσεχές έτος.

Διαβάστε Περισσότερα »

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στον ΔΣΑ

Με την από 9.3.2017 απόφασή του το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την επιλογή εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος θα συνάψει ετήσια σύμβαση  ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τον ΔΣΑ και θα είναι υπεύθυνος τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΔΣΑ, διασφαλίζοντας την οικονομική ακεραιότητα, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΔΣΑ.

Διαβάστε Περισσότερα »

ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: Κατακύρωση διαγωνισμού για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους στην εταιρεία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Το ΔΣ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίαση του της 15/3/2017, ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Ομαδικής Ασφάλισης και κατακύρωσε τον διαγωνισμό για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους, στην εταιρεία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ».

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση του Δ.Σ του ΔΣΑ για επιλογή Τραπεζικού Συνεργάτη του Συλλόγου

Μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία και διαπραγμάτευση σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ, επελέγη ως τραπεζικός συνεργάτης η τράπεζα Πειραιώς. Μεταξύ των όρων είναι η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων σε 24 άτοκες δόσεις μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, η χωρίς προμήθεια χρήση όλων των καρτών για συναλλαγές μέσω των μηχανημάτων POS του συλλόγου και του portal.olomeleia.gr, η χορήγηση χρηματικής δωρεάς 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιπροσθέτως 100.000 ευρώ για το πρώτο έτος συνεργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα »

Αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίασή του στις 19/12/ 2016-Εγκριση Ισολογισμού 2015-Δημιουργία Μητρώου Παγίων του ΔΣΑ

Το ΔΣ του ΔΣΑ, πρώτη φορά μετά από χρόνια, ενέκρινε Ισολογισμό για το 2015. Προηγήθηκε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΔΣΑ και δημιουργία Μητρώου Παγίων του Συλλόγου. Διενεργήθηκε επίσης διαχειριστικός έλεγχος και για το 2014, από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, μετά από απόφαση του ΔΣΑ και ανοικτό διαγωνισμό.

Διαβάστε Περισσότερα »
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου